Helena Panczová

Latinčina (1. diel)

Lingea - 2018
288 strán
ISBN: 9788081452079
Séria: Latinčina
Goodreads

Latinčina, nesmrteľný mŕtvy jazyk, nám dodnes sprostredkováva hodnoty antickej kultúry a kresťanstva. Či už ide o klasických autorov, rečníkov a básnikov, alebo o cirkevných otcov a staré preklady Biblie, alebo o stredovekých autorov, či autorov doby humanizmu, ba aj neskorších období – študent, ktorý chce pracovať s týmito textami, potrebuje spoľahlivú jazykovú prípravu v latinčine. O to sa snaží predkladaná vysokoškolská učebnica.Učebnica spracováva normatívnu gramatiku klasickej latinčiny, ktorú prezentuje v 25 tematických celkoch. Pri výklade gramatických javov sa postupuje komparatívnym spôsobom. Celky 1 – 16, venované morfológii, syntaxi jednoduchej vety a len okrajovo syntaxi súvetia, tvoria prvý diel učebnice. Celky 17 – 25, ktoré podrobne preberajú syntax súvetia, tvoria druhý diel. Druhý diel obsahuje aj tri exkurzy venované osobitostiam ľudovej, stredovekej a humanistickej latinčiny. Hlavným cieľom tohto jazykového kurzu je rozvíjať v študentoch schopnosť interpretovať autentické latinské texty, preto veľkú časť učebnice, najmä jej druhého dielu, tvoria súvislé texty s komentárom. Výber textov zahŕňa latinskú literatúru od klasickej doby po humanizmus, no hlavný dôraz je na autoroch starokresťanského obdobia (Tertullianus, Ambrosius, Augustinus, Hieronymus a mnohí iní). Tieto texty sú do učebnice zapájané tak, aby gramatické javy, ktoré sa v nich vyskytujú v hojnejšej miere, „ilustrovali“ učivo, ktoré sa práve prebralo. Ide o náročný jazykový kurz, no jeho absolvent získa spoľahlivú jazykovú kompetenciu na samostatnú prácu s textami latinskej kultúry.

Recenzie

Alebo skúste

Štyridsať rokov v tajných službách

Štyridsať rokov v tajných službách

A.A. Zdanovič V.S. Izmozik
Štyridsať rokov v tajných službách A.A. Zdanovič V.S. Izmozik

Skutočne bohatý a dobrodružný životopis, z ktorého som bol niekde za polovicou textu uveličený a nahnevaný zároveň. // Jozef Kuric

Spoušť

Spoušť

Sára Vybíralová
Spoušť Sára Vybíralová

Spoušť je kniha českej autorky a s tými mám samé pozitívne skúsenosti. A aj napriek tomu je Spoušť kniha, ktorá ma vôbec neoslovila. // ORVOKI's blog

Knihu odporúčam úplne každému, bez obmedzenia. Verím, že zapôsobí, vždy trochu iným spôsobom. // Bookverse

Priamočiaro a pichľavo milo sa na nás obracia v jednom z textov svojho básnického debutu známy slovenský raper Lyrik // Pravda